2 Các Vua 15:1-38
2 Các Vua 16:1-20
Thánh Thi 73:21-28
Châm Ngôn 18:20-21
Giăng 21:1-25