2 Samuweli 17:1-29
2 Samuweli 18:1-33
Umhobe 66:16-20
Imizekeliso 16:31-32
Yohane 7:28-53