Romalılar 1:1
İSA Mesihin kulu, resul olmağa davet olunup Allahın inciline tahsis edilmiş olan Pavlus, —
Romalılar 1:4
kudsiyet ruhuna göre ölülerden kıyam ile kudretle Allahın Oğlu ilân edilmiş olan kendi Oğlu Rabbimiz İsa Mesih hakkındadır;
Romalılar 1:5
aralarında İsa Mesihin davetlileri bulunduğunuz bütün milletlerde,
Romalılar 1:6
onun ismi için imana itaat olunmak üzre, kendi vasıtası ile inayet ve risalet aldık —
Romalılar 1:7
Romada bulunan mukaddes olmağa davet edilmiş Allahın bütün sevgililerine, size Babamız Allah ve Rab İsa Mesihten inayet ve selâmet olsun.
Romalılar 1:8
Önce hepiniz için İsa Mesih vasıtası ile Allahıma şükrederim ki, imanınız bütün dünyada ilân olunuyor.
Romalılar 2:12
Allah, Mesih İsa vasıtası ile benim incilime göre insanların gizli şeylerine hükmedeceği günde,
Romalılar 3:22
Allahın salâhı, yani, İsa Mesihe iman vasıtası ile bütün iman edenlere olan Allahın salâhı, şeriat olmıyarak zahir olmuştur; çünkü hiç fark yoktur;
Romalılar 3:24
İsa Mesihte olan fidye vasıtası ile, onun inayetile bedelsiz salih sayılırlar;
Romalılar 3:26
yani, şimdiki zamanda adaletinin izharı için, onun kanında, iman vasıtası ile, kefaret olarak Allah onu arzetti, ta ki kendisi âdil olsun, ve İsaya iman edeni salih saysın.
Romalılar 4:24
fakat Rabbimiz İsayı ölülerden kıyam ettirene iman eden bizlere sayılacağından, bizim için de yazıldı;
Romalılar 5:1
İMDİ biz imanla salih sayılmış olup Rabbimiz İsa Mesih vasıtası ile Allah indinde selâmetimiz vardır;
Romalılar 5:11
ve yalnız bu değil, fakat kendi vasıtası ile şimdi barışmaya nail olduğumuz Rabbimiz İsa Mesih vasıtası ile Allah ile de övünürüz.
Romalılar 5:15
Fakat suç nasılsa, mevhibe de öyle değildir; çünkü birinin suçu ile çoğu öldülerse, çoğu için Allahın inayeti, ve bir adamın, yani, İsa Mesihin inayetile olan atiye daha ziyadeleşti.
Romalılar 5:17
Çünkü eğer birinin suçu ile ölüm birinin vasıtası ile saltanat sürdü ise, inayet ve salâh atiyesinin feyzini alanlar, birinin, yani, İsa Mesihin vasıtası ile hayatta daha ziyade saltanat süreceklerdir.
Romalılar 5:21
ta ki, günah ölümde saltanat sürdüğü gibi, inayet de Rabbimiz İsa Mesih vasıtası ile ebedî hayat için salâh ile saltanat sürsün.
Romalılar 6:3
Yahut bilmez misiniz ki, Mesih İsaya vaftiz olunanlarımızın hepsi onun ölümüne vaftiz olunduk?
Romalılar 6:11
Siz de böylece kendilerinizi günaha ölü, fakat Mesih İsada Allaha diri sayın.
Romalılar 6:23
Zira günahın ücreti ölüm; fakat Allahın mevhibesi Rabbimiz Mesih İsada ebedî hayattır.
Romalılar 7:25
Rabbimiz İsa Mesih vasıtası ile Allaha şükür! İmdi öyle ise, ben kendim gerçekten fikirle Allahın şeriatine, fakat bedenle günah kanununa kulluk ediyorum.
Romalılar 8:1
ÖYLE ise, şimdi Mesih İsada olanlara hiç bir mahkûmiyet yoktur.
Romalılar 8:2
Çünkü Mesih İsada hayat Ruhunun kanunu beni günahın ve ölümün kanunundan azat etti.
Romalılar 8:11
Fakat eğer İsayı ölülerden kıyam ettirenin Ruhu sizde duruyorsa, Mesih İsayı ölülerden kıyam ettiren sizin fanî bedenlerinizi sizde duran kendi Ruhu vasıtası ile diriltecektir.
Romalılar 8:34
suçlu çıkaran kimdir? Ölen, ve daha ziyade, kıyam eden Mesih İsadır ki, Allahın sağındadır, ve bizim için şefaat eder.
Romalılar 8:39
ne yükseklik, ne derinlik, ne başka bir mahlûk Rabbimiz Mesih İsada olan Allahın sevgisinden bizi ayırmağa kadir olacaktır.
Romalılar 10:9
şöyle ki, İsa Rabdir diye ağzınla ikrar edersen, ve Allahın onu ölülerden kıyam ettirdiğine yüreğinle iman edersen, kurtulacaksın;
Romalılar 12:13
mukaddeslerin ihtiyaçlarına iştirak edin; misafirperver olmağa dikkat edin.
Romalılar 13:14
Fakat Rab İsa Mesihi giyin, ve şehvetler için bedenin tedarikini görmeyin.
Romalılar 14:14
Bilirim, ve Rab İsada kaniim ki, hiç bir şey kendiliğinden murdar değildir; ancak bir şeyi murdar sayan kimseye murdardır.
Romalılar 15:5
İmdi Mesih İsaya göre birbirinizle ayni şeyi düşünmeği sabır ve teselli Allahı size ihsan etsin;
Romalılar 15:6
ta ki, Rabbimiz İsa Mesihin Allahını ve Babasını ittifak ile ve bir ağızla taziz edesiniz.
Romalılar 15:16
bu inayet de Allahın inciline kâhinlik eden, Milletlere Mesih İsanın hizmetçisi olmaklığım içindir, ta ki, Milletlerin takdime edilmesi Ruhülkudüsle takdis olunarak makbul olsun.
Romalılar 15:17
İmdi Allaha ait şeylerde Mesih İsada övünmem vardır.
Romalılar 15:30
Ey kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih için ve Ruhun sevgisi için size yalvarırım, Yahudiyede olan itaatsizlerden kurtulayım,
Romalılar 16:3
Mesih İsada iş arkadaşlarım olan Priskaya ve Akuilaya selâm edin;
Romalılar 16:20
Ve selâmet Allahı yakında Şeytanı ayaklarınızın altında ezecektir. Rabbimiz İsa Mesihin inayeti sizinle beraber olsun.
Romalılar 16:25
İmdi incilime ve İsa Mesih vâzına göre, ezelî zamanlardan beri meskût kalıp
Romalılar 16:27
yegâne âlim Allaha, İsa Mesih vasıtası ile ebediyen izzet olsun. Amin.