Génesis 2:1
Colosenses 1:16
Job 38:1-7
Lucas 20:35-36
Apocalipsis 4:8
Mateo 22:30
2 Samuel 14:17
Lucas 15:10
Apocalipsis 14:6
Job 4:15-18
Isaías 14:12-14
Judas 1:6
1 Pedro 3:21-22
1 Pedro 1:12
Hebreos 12:22
Apocalipsis 5:11-12
Salmos 78:25-49
Salmos 91:11
Salmos 103:20
Mateo 4:6-11
Mateo 16:27
Mateo 18:10
Mateo 24:31-35
Lucas 4:10
Juan 20:11-12
Colosenses 2:18
Hebreos 1:14
Hebreos 2:6-13
Hebreos 13:2
2 Pedro 2:4