1 Pedro 5:8
2 Corintios 4:4
2 Corintios 11:14
2 Pedro 1:19
Efesios 6:11-12
Santiago 4:7
Juan 8:44
Judas 1:6-9
Mateo 4:3
Mateo 12:24
Apocalipsis 3:9
Apocalipsis 20:10
Romanos 16:20
Ezequiel 28:16-17
Apocalipsis 12:7-9
Lucas 10:18-20
Isaías 14:12-15
Apocalipsis 13:1-18