Colosenses 3:17-23
Eclesiastés 9:10
1 Timoteo 5:8
Génesis 2:15
Lucas 16:10
Proverbios 10:4
Proverbios 10:5
Proverbios 12:11
Proverbios 12:24
Proverbios 13:4
Proverbios 14:23
Proverbios 19:15
Proverbios 20:4
Proverbios 6:6
Proverbios 26:15
Efesios 5:15-17
Proverbios 6:9-12
2 Tesalonicenses 3:6-10
Proverbios 24:30-34
Mateo 25:24-29