1 Juan 2:9
1 Juan 3:15
2 Timoteo 1:7
Deuteronomio 31:6
Efesios 4:29
Efesios 6:12
Levítico 19:18
Mateo 5:11
Proverbios 17:9
Proverbios 22:10
Proverbios 24:16
Salmos 138:7
Romanos 2:1
Romanos 12:18-19
Romanos 12:20-21
Lucas 6:27-28
Mateo 5:44-45
Isaías 41:11-13
Mateo 5:38-41
Salmos 34:12-18