1 Pedro 2:17
Romanos 12:10
1 Timoteo 5:17
Juan 5:23
Juan 4:44
1 Timoteo 1:17
Romanos 13:1-7
Romanos 2:7
Hebreos 13:4
Juan 12:26
Efesios 6:1-3
Efesios 6:2
Juan 5:22-23
Mateo 15:4
1 Tesalonicenses 4:4
2 Pedro 1:17
Apocalipsis 5:12-13
Apocalipsis 7:12
1 Corintios 6:20
Efesios 6:2-3
Apocalipsis 4:9-11
Marcos 7:1-13
Mateo 15:1-9
Lucas 14:7-8
2 Corintios 6:8
Apocalipsis 5:13
Apocalipsis 4:11
1 Timoteo 6:16
Hebreos 5:4
Mateo 15:8
Mateo 19:19
Lucas 18:20
Mateo 13:57
Marcos 6:4
Juan 12:23-26
Hebreos 2:9
Éxodo 20:12
Isaías 29:13
1 Samuel 2:30
Proverbios 3:9
Deuteronomio 5:16
Proverbios 21:21
Proverbios 22:4
Proverbios 14:31
Salmos 8:5-6
Proverbios 29:23
Malaquías 1:6
1 Timoteo 5:3
1 Timoteo 6:1