2 Tesalonicenses 2:13
2 Timoteo 2:21
Hechos 26:18
Colosenses 2:11
Colosenses 3:1-5
Efesios 1:13
Éxodo 13:2
Éxodo 31:13
Gálatas 2:20
Hebreos 2:11
Hebreos 9:14
Hebreos 10:10-14
Hebreos 12:10-14
Hebreos 13:12
1 Corintios 1:2
1 Corintios 6:11
1 Juan 1:9
1 Juan 3:9
1 Pedro 1:2
1 Tesalonicenses 4:3
1 Tesalonicenses 5:23
2 Corintios 5:17
1 Tesalonicenses 4:3
1 Tesalonicenses 5:23
2 Corintios 5:17
2 Corintios 12:21
Juan 17:17-19
Filipenses 1:6
Filipenses 2:13
Romanos 6:6
Romanos 15:16
2 Pedro 1:2-4
1 Tesalonicenses 4:3-5
Juan 15:1-4
Romanos 6:1-23