Isaías 12:2
Isaías 26:3-4
Isaías 41:10
Jeremías 29:11
Juan 10:10
Juan 14:1
Josué 1:9
Filipenses 4:19
Proverbios 29:25
Salmos 9:10
Salmos 20:7
Salmos 28:7
Salmos 32:10
Salmos 37:5
Salmos 46:10
Salmos 118:8
Salmos 143:8
Romanos 8:28
Romanos 15:13
Salmos 56:3-4
Salmos 62:7-8
Salmos 91:1-2
Salmos 112:6-7
1 Juan 5:14-15
Salmos 46:1-2
Proverbios 3:5-6
Mateo 6:25-26
Jeremías 17:7-8
Josué 1:5-9