1 Juan 4:20
1 Reyes 8:61
2 Timoteo 1:12
2 Timoteo 2:15
2 Timoteo 4:7
Hechos 2:42
Colosenses 1:29
Deuteronomio 27:10
Deuteronomio 6:5
Gálatas 1:4
Gálatas 6:9
Juan 8:12
Juan 9:62
Mateo 4:19
Filipenses 3:13
Proverbios 16:3
Proverbios 18:1
Salmos 37:5