Juan 15:12-13
1 Timoteo 5:8
Efesios 6:4
Proverbios 27:10
Mateo 12:48-50
Mateo 19:18-19
Colosenses 3:13
Gálatas 6:10
1 Corintios 15:33-34
Proverbios 18:24
Salmos 133:1
Proverbios 17:17
Proverbios 22:6
Éxodo 20:12
Josué 24:15
Proverbios 12:26
Deuteronomio 6:6-7
Isaías 49:15-16
Salmos 103:17-18
Proverbios 17:6
Salmos 127:3-5
Proverbios 17:9
Proverbios 6:20
Proverbios 27:6
1 Corintios 15:33
Proverbios 23:24
1 Reyes 8:57
Lucas 11:13
Proverbios 23:15
Salmos 55:12-14
Proverbios 27:17