Colosenses 3:8
Colosenses 4:6
Efesios 4:29
Efesios 5:4
Éxodo 20:7
Santiago 1:26
Santiago 3:10
Santiago 3:5-12
Levítico 20:9
Lucas 6:28
Mateo 5:22
1 Pedro 3:10
Mateo 15:11
Proverbios 18:21
Salmos 109:17
Romanos 12:14
2 Reyes 2:23-24
Mateo 15:10-11
Santiago 3:8-10
Mateo 15:18-20