Luka 6:38
Matta 5:4
Filipililərə 4:19
Zəbur 67:7
Saylar 6:24-25
Filipililərə 4:6-7
Yaqubun 1:17
Yeremya 17:7-8
Yeşaya 41:10
Yəhya 1:16
Yaradılış 22:16-17
Yaradılış 27:28-29
Zəbur 1:1-3
Zəbur 23:1-4
2 Şamuel 22:3-4
1 Yəhyanın 5:18
Zəbur 138:7
2 Korinflilərə 9:8
Filipililərə 4:7