1 Timote 6:20
Luka 11:52
Roma'en 2:20
Laataanooji 2:4-25
Wahayu Yuhanna 11:15-18
Kolossi'en 1:15-16
Wahayu Yuhanna 1:5
Wahayu Yuhanna 5:6
Wahayu Yuhanna 13:14
Wahayu Yuhanna 17:18
Ayuba 26:7
Esaaya 40:22
Laataanooji 1:1-3
Gaazoowo 1:13-17
Laataanooji 2:4
Daniyel 12:4
Esaaya 42:5
Ayuba 26:7-14
Jabuura 104:5
Jabuura 104:9
Esaaya 45:12
Amos 9:6
Laataanooji 6:12
Laataanooji 8:9
Laataanooji 9:11
Esaaya 11:12
Daniyel 12:1-3
Esaaya 51:13
Yeremiya 10:12
Esaaya 55:10
Laataanooji 10:25
Yahuuda 1:9
Kolossi'en 1:15
1 Tessaloniiki'en 4:16
Wahayu Yuhanna 3:14
Esaaya 9:6
Daniyel 11:1
Jabuura 22:16
Ayuba 28:25
Ayuba 38:16
Gaazoowo 1:7
Yuhanna 1:18
Laataanooji 1:6-8