1 Korintu'en 13:6
1 Yuhanna 5:19
1 Laamiiɓe 14:9
1 Laamiiɓe 17:13
1 Piyer 3:9
1 Samuyila 12:20
1 Samuyila 15:23
1 Tessaloniiki'en 5:22
2 Habaruuji 29:6
2 Timote 2:22
Esaaya 5:20
Esaaya 32:6
Yuhanna 3:20
Alkaali'en 2:19
Ayuba 4:8
Balndi 3:7
Balndi 4:16
Balndi 8:13
Balndi 10:29
Balndi 12:20
Jabuura 7:14
Jabuura 28:3
Jabuura 37:9
Jabuura 50:19
Jabuura 73:7
Jabuura 141:4
Roma'en 6:12
Roma'en 12:21
Markus 7:21-22
Matta 12:34-35
Yaakuba 1:13-14
Yaakuba 3:6-8
Roma'en 2:29-32
Roma'en 2:8-12
Efesu'en 6:12-16
Balndi 14:16-22
Roma'en 7:19-25
Matta 13:36-43
Balndi 6:12-19
Laataanooji 6:1-8
1 Timote 6:2-10
Jabuura 34:13-21
Jabuura 52:1-9
Gaazoowo 9:3-12
Jabuura 10:2-12
Balndi 16:17-27
Jabuura 36:1-12
Balndi 1:8-19
Esaaya 59:4-15
Yeremiya 18:8-20
Balndi 11:6-27
Ayuba 15:1-35