Jabuura 144:14
Nehemiya 8:1
Esaaya 24:11
Yeremiya 14:2
Balndi 23:29
Filippi'en 4:6-7