1 Habaruuji 28:20
1 Korintu'en 10:13
1 Laamiiɓe 8:57
1 Piyer 5:7
2 Timote 1:7
Tooktaaki 4:31
Tooktaaki 31:6-8
Laataanooji 28:15
Ibraniŋke'en 4:16
Ibraniŋke'en 13:4-6
Yosuwa 1:5-9
Mika 7:8
Matta 28:20
Jabuura 55:22
Jabuura 94:14
Wahayu Yuhanna 3:10
Roma'en 8:28
Filippi'en 4:6-7
Jabuura 73:23-26
Esaaya 41:10-13