1 Habaruuji 28:20
1 Korintu'en 15:58
Tooktaaki 31:6-8
Efesu'en 6:10
Esaaya 54:4
Yuhanna 14:27
Jabuura 27:1
Jabuura 56:3-4
2 Timote 1:7
Yosuwa 1:9-11
Esaaya 41:10-13
1 Korintu'en 16:13
Jabuura 27:14
Balndi 3:5-6
Jabuura 23:1-4
Markus 5:36
Filippi'en 1:28
Jabuura 112:7
Yosuwa 1:6
Jabuura 31:24