Jabuura 95:1
Efesu'en 5:19
Ibraniŋke'en 2:12
Jabuura 71:23
Gurtaaki 15:1
Jabuura 105:2
Jabuura 49:4
Jabuura 101:1
Jabuura 150:1-5
Kolossi'en 3:16
Jabuura 98:1-7
Wahayu Yuhanna 14:3-4
Jabuura 135:3
Amos 6:5
Jabuura 57:7
2 Habaruuji 5:13
Jabuura 40:3