Yaakuba 2:24
Luka 5:16
Filippi'en 1:6
Laataanooji 2:18
1 Timote 3:15
Yuhanna 8:32
Yuhanna 6:54
Markus 6:3
2 Tessaloniiki'en 2:15
Galaatiya'en 1:19
Malakiya 1:11
Esaaya 41:10
Matta 28:20
Yuhanna 3:3-5
Ibraniŋke'en 12:14
Nelaaɓe 4:32
Ibraniŋke'en 13:5
Matta 19:9
Farillaaji 20:13
Tooktaaki 31:6
Galaatiya'en 4:19
2 Timote 2:2
Yuhanna 6:51
Yaakuba 2:26
Matta 16:18
Matta 18:15-18
Efesu'en 1:22-23
Efesu'en 5:23
1 Korintu'en 1:10
Yuhanna 16:13
Yuhanna 14:6
Yuhanna 14:28
Farillaaji 18:22