Esaaya 27:1
Laataanooji 1:21
Jabuura 104:26
Roma'en 1:18
Laataanooji 1:24-31
Ayuba 40:15-24
Ayuba 41:1-10
Yosuwa 10:1-10