1 Habaruuji 16:30
1 Samuyila 2:8
Esaaya 11:12
Esaaya 40:22
Ayuba 26:7
Ayuba 26:10
Ayuba 28:24
Ayuba 37:3
Ayuba 37:18
Matta 4:8
Balndi 8:27
Jabuura 75:3
Jabuura 93:1
Jabuura 104:5
Wahayu Yuhanna 7:1