GALATA 3:28
1 TIMOTIO 2:9-15
1 TIMOTIO 2:12
3:16
1 KORINTO 11:3
LUKASI 8:1-3
2:18
EFESO 5:22-33
1 TIMOTIO 2:11-15
LUKASI 10:38-42
TITO 2:3-5
1 KORINTO 11:2-16
MFA' MGHƐ NTHƏM 18:26
1 KORINTO 14:33-35
1 TIMOTIO 2:11
EFESO 5:22-24
ROMA 16:1
TITO 2:4-5
EFESO 5:22
1 TIMOTIO 5:14
MATIO 27:55-56
1 KORINTO 14:34-35
4:4
ROMA 16:7
EFESO 5:21
TITO 2:1
1 KORINTO 11:7
31:10-31
1 TIMOTIO 2:13-14
1 TIMOTIO 3:2
1 TIMOTIO 3:11
1:27
EFESO 5:23
TITO 2:3
1 PƐTRƆ 3:7
KOLOSAI 3:18-19
1:26-28
1 PƐTRƆ 3:1-7
12:4
1 KORINTO 14:34
KOLOSAI 4:15
FILIPO 4:2-3