MATIO 6:25-33
2 KORINTO 11:23-25
FILIPO 4:12-13
EBRAIKA 13:5
1 TIMOTIO 6:6-7
LUKASI 12:15
2 KORINTO 12:10
37:3-4
1 TIMOTIO 6:10-11
16:8
28:6
3:13