MFA' MGHƐ NTHƏM 2:38
KOLOSAI 3:17-23
23:17
9:10
YOHANE 16:13
19:2
19:13-18
LUKASI 6:31
LUKASI 16:10
11:1-3
19:1
22:6
25:21
ROMA 1:26
ROMA 2:1
MATIO 7:12-21
YOHANE 13:34-35
2 TIMOTIO 3:16-17
16:49-50
GALATA 5:19-21
1 KORINTO 6:9-11
ROMA 13:8-10
YAKOP 1:12-15
MARKUSI 12:28-31
LUKASI 10:10-28
EFESO 6:5-9
1 KORINTO 13:1-13
ROMA 6:1-23
MATIO 19:1-30
19:1-38