7:6-21
3:3
2 KORINTO 6:14-18
EFESO 5:19
FILIPO 4:13
YAKOP 4:4
12:1
9:1