1 KORINTO 14:40
9:10
11:4
GALATA 6:9
EBRAIKA 12:11
EBRAIKA 10:12
YAKOP 4:17
YOHANE 9:4
LUKASI 12:35
LUKASI 12:40
MATIO 6:33
FILIPO 4:13
10:4
12:24-25
13:4
14:23
18:9
20:4
21:17
27:1
ROMA 7:20-21
EFESO 5:15-17
LUKASI 9:59-62
24:30-34