1 Pedro 3:3-4
2 Corintios 4:16
Efesios 2:10
1:27
40:8
Filipenses 4:8
139:14
Romanos 8:6
4:7
Mateo 6:28-29
1 Timoteo 2:9-10
16:7
3:11
Gálatas 3:26-27
3:15-18
28:17-18
Santiago 1:23
Mateo 23:28
31:30