Luka 6:38
Mattiyu 5:4
Filibbiyawa 4:19
Zabura 67:7
Ƙidaya 6:24-25
Filibbiyawa 4:6-7
Yaƙub 1:17
Irmiya 17:7-8
Ishaya 41:10
Yohanna 1:16
Farawa 22:16-17
Farawa 27:28-29
Zabura 1:1-3
Zabura 23:1-4
2 Samaʼila 22:3-4
1 Yohanna 5:18
Zabura 138:7
2 Korintiyawa 9:8
Filibbiyawa 4:7