Luca 6:38
Matteo 5:4
Filippesi 4:19
Salmi 67:7
Numeri 6:24-25
Filippesi 4:6-7
Giacomo 1:17
Geremia 17:7-8
Isaia 41:10
Giovanni 1:16
Genesi 22:16-17
Genesi 27:28-29
Salmi 1:1-3
Salmi 23:1-4
2 Samuele 22:3-4
1 Giovanni 5:18
Salmi 138:7
2 Corinzi 9:8
Filippesi 4:7