Lūkas 6:38
Mateja 5:4
Filipiešiem 4:19
Psalmi 67:7
4 Mozus 6:24-25
Filipiešiem 4:6-7
Jēkaba 1:17
Jeremija 17:7-8
Jesaja 41:10
Jāņa 1:16
1 Mozus 22:16-17
1 Mozus 27:28-29
Psalmi 1:1-3
Psalmi 23:1-4
2 Samuēla 22:3-4
1 Jāņa 5:18
Psalmi 138:7
2 Korintiešiem 9:8
Filipiešiem 4:7