1 Korintho 13:6
1 Johana 5:19
1 Ruodhi 14:9
1 Ruodhi 17:13
1 Petro 3:9
1 Samuel 12:20
1 Samuel 15:23
1 Thesalonika 5:22
2 Weche Mag Ndalo 29:6
2 Timotheo 2:22
Isaya 5:20
Isaya 32:6
Johana 3:20
Jong’ad Bura 2:19
Ayub 4:8
Ngeche 3:7
Ngeche 4:16
Ngeche 8:13
Ngeche 10:29
Ngeche 12:20
Zaburi 7:14
Zaburi 28:3
Zaburi 37:9
Zaburi 50:19
Zaburi 73:7
Zaburi 141:4
Rumi 6:12
Rumi 12:21
Mariko 7:21-22
Mathayo 12:34-35
Jakobo 1:13-14
Jakobo 3:6-8
Rumi 2:29-32
Rumi 2:8-12
Efeso 6:12-16
Ngeche 14:16-22
Rumi 7:19-25
Mathayo 13:36-43
Ngeche 6:12-19
Chakruok 6:1-8
1 Timotheo 6:2-10
Zaburi 34:13-21
Zaburi 52:1-9
Eklesiastes 9:3-12
Zaburi 10:2-12
Ngeche 16:17-27
Zaburi 36:1-12
Ngeche 1:8-19
Isaya 59:4-15
Jeremia 18:8-20
Ngeche 11:6-27
Ayub 15:1-35