2 Korintho 8:21
2 Timotheo 2:15
Kolosai 3:9
Efeso 4:25
Jakobo 1:26
Jakobo 3:17
Luka 6:31
Mathayo 5:8
Ngeche 10:9
Ngeche 11:3
Ngeche 12:17-22
Ngeche 14:5
Ngeche 21:3
Ngeche 24:26
Ngeche 28:18
Zaburi 112:5
1 Weche Mag Ndalo 29:17
Johana 1:3
Johana 3:18
Filipi 4:8-9
1 Petro 3:10-12
Ngeche 6:16-20