1 Samuel 2:21
Rapar Mar Chik 7:14
Rapar Mar Chik 8:2
Chakruok 1:28
Chakruok 25:21
Hibrania 11:11
1 Korintho 3:16
Jakobo 1:17
Johana 16:33
Zaburi 113:9
Zaburi 127:3
Zaburi 128:3
Zaburi 139:13
Zaburi 147:3
Mariko 11:24
Filipi 4:13
Rumi 12:12
Luka 1:36-37
Rumi 5:3-5
Luka 1:13-21
Zaburi 112:1-10
Isaya 54:1-17
1 Samuel 1:1-28