Zaburi 46:5
Zaburi 139:14
1 Timotheo 3:11
1 Korintho 11:12
1 Korintho 15:10
Luka 1:45
Ngeche 11:16
Ngeche 14:1
Ngeche 19:13
Ngeche 21:9
Ngeche 21:19
1 Petro 3:1-2
Efeso 5:22-23
Ngeche 31:16-17
Tito 2:3-5
Chakruok 2:18-24
1 Timotheo 2:9-15
Ngeche 31:1-31