Rapar Mar Chik 1:28
Rapar Mar Chik 3:11
Chakruok 6:4
Isaya 40:22
Jakobo 2:24
Joshua 11:21
Juda 1:6
Kwan 13:23-33
Zaburi 3:6
Fweny 17:8
Rumi 6:23
Amos 2:9-10
Rapar Mar Chik 2:10-21
Chakruok 6:1-4
1 Weche Mag Ndalo 20:4-8
2 Samuel 21:15-22