1 Korintho 6:10
1 Timotheo 6:10
Efeso 4:28
Wuok 20:15
Wuok 22:7
Hosea 4:2
Johana 10:10
Tim jo-Lawi 19:11-13
Luka 19:8
Mariko 10:19
Mathayo 19:18
Ngeche 10:2
Ngeche 12:22
Ngeche 20:17
Zaburi 62:10
Rumi 13:7
Rumi 13:9
Tim jo-Lawi 6:2-4
Wuok 22:1-4