Daniel 11:31
Daniel 12:11
Rapar Mar Chik 22:5
Rapar Mar Chik 23:18
Rapar Mar Chik 24:4
Isaya 1:13
Tim jo-Lawi 7:18
Tim jo-Lawi 18:22
Ngeche 11:1
Ngeche 11:20
Ngeche 12:22
Ngeche 15:8
Ngeche 15:26
Ngeche 16:5
Ngeche 17:15
Ngeche 20:10
Ngeche 20:23
Ngeche 28:9
Fweny 21:27
Mariko 13:14
Mathayo 24:15
Rumi 1:26-27
Tim jo-Lawi 20:12-13
Ngeche 6:16-20