Kolosai 3:17-23
Eklesiastes 9:10
1 Timotheo 5:8
Chakruok 2:15
Luka 16:10
Ngeche 10:4
Ngeche 10:5
Ngeche 12:11
Ngeche 12:24
Ngeche 13:4
Ngeche 14:23
Ngeche 19:15
Ngeche 20:4
Ngeche 6:6
Ngeche 26:15
Efeso 5:15-17
Ngeche 6:9-12
2 Thesalonika 3:6-10
Ngeche 24:30-34
Mathayo 25:24-29