Tich Joote 8:23
Kolosai 3:8-13
Eklesiastes 7:9
Efeso 4:26
Ezekiel 3:14
Isaya 38:17
Ayub 7:11
Ayub 10:1
Ayub 21:25
Mariko 11:25
Ngeche 10:12
Ngeche 14:10
Ngeche 15:1
Ngeche 17:25
Rumi 3:14
Mathayo 6:14-15
Jakobo 1:19-20
Hibrania 12:14-15
Efeso 4:31-32