1 Korintho 16:14
1 Johana 4:8-18
Johana 3:16
1 Petro 4:8
Kolosai 3:14
Johana 13:34-35
Johana 15:13
1 Korintho 13:13
1 Johana 4:19
Ngeche 10:12
1 Johana 4:7