2 Samuel 24:14
Zaburi 86:5
Zaburi 145:9
Luka 6:36
Efeso 2:4
Tito 3:5
Hibrania 4:16
1 Johana 1:3