Isaya 12:2
Isaya 26:3-4
Isaya 41:10
Jeremia 29:11
Johana 10:10
Johana 14:1
Joshua 1:9
Filipi 4:19
Ngeche 29:25
Zaburi 9:10
Zaburi 20:7
Zaburi 28:7
Zaburi 32:10
Zaburi 37:5
Zaburi 46:10
Zaburi 118:8
Zaburi 143:8
Rumi 8:28
Rumi 15:13
Zaburi 56:3-4
Zaburi 62:7-8
Zaburi 91:1-2
Zaburi 112:6-7
1 Johana 5:14-15
Zaburi 46:1-2
Ngeche 3:5-6
Mathayo 6:25-26
Jeremia 17:7-8
Joshua 1:5-9