1 Timotheo 6:17-19
Luka 19:1-10
Mariko 4:19
Luka 18:18-30
Fweny 3:17
Luka 16:1-3
Mariko 12:43-44
Luka 19:1-27
Luka 18:22-23
Mariko 12:41-44
Mathayo 25:14-30
Mathayo 13:22
Ngeche 13:22
Ngeche 3:9-10
Ngeche 10:4
Ngeche 18:11
Hosea 12:8
Zekaria 14:14
Eklesiastes 5:19
Eklesiastes 6:2
Rapar Mar Chik 8:18
Ngeche 10:22
Zaburi 37:16-17
Ngeche 15:16-17
Rapar Mar Chik 8:17-18
Ngeche 10:15
Zaburi 39:4-6
Eklesiastes 5:8-17
Zaburi 49:10-20
Zaburi 52:7
Eklesiastes 5:10
2 Weche Mag Ndalo 1:11-12
1 Ruodhi 3:11-13
Ngeche 28:8
Zaburi 112:1-3
Mathayo 6:33
Mathayo 6:24
Ngeche 21:5
Rapar Mar Chik 15:11
1 Korintho 16:2
1 Petro 5:2
Luka 16:19-31
1 Timotheo 6:10
Luka 6:20
Ngeche 22:7
Mathayo 6:19-21