Jakobo 1:27
Tich Joote 6:1
1 Timotheo 5:3-16
1 Timotheo 5:9
1 Timotheo 5:3
1 Timotheo 5:16
Tich Joote 9:39
Tich Joote 6:1-6
1 Timotheo 5:11-14
1 Korintho 7:8-9
Zaburi 68:5
Rapar Mar Chik 14:29
Rapar Mar Chik 16:11-14
Jeremia 49:11
Malaki 3:5
Rapar Mar Chik 14:28-29
Ayub 22:9
Ywagruok 5:3
Wuok 22:22-24
Isaya 10:1-2
Wuok 22:24
Jeremia 15:8
Ayub 27:15
Isaya 10:2
Jeremia 18:21
Zaburi 78:64
Wuok 22:22
Rapar Mar Chik 27:19
Rapar Mar Chik 24:17
Luka 2:37
Rapar Mar Chik 10:18
Isaya 1:17
Rumi 7:3
1 Timotheo 5:4
Rapar Mar Chik 24:19-21
Ayub 24:3
Ezekiel 22:7
1 Timotheo 5:10
Ngeche 15:25
Zekaria 7:10
Mariko 12:42-43
Ayub 29:13
Rapar Mar Chik 24:19
Rapar Mar Chik 26:12
1 Timotheo 5:5
Jeremia 7:6
Zaburi 94:6
Zaburi 146:9