1 Samuel 28:15
Tich Joote 2:17
Daniel 1:17
Eklesiastes 5:7
Chakruok 20:3
Chakruok 40:8
Chakruok 42:9
Jeremia 23:32
Mathayo 2:13
Mathayo 2:19
Kwan 12:6
Zekaria 10:2
Joel 2:28
Isaya 29:7-8
Daniel 7:1-3
Rapar Mar Chik 13:1-3
Chakruok 41:25-27
Mathayo 1:20-23
Chakruok 41:8-12
Ayub 33:14-18