1 Korintho 1:27
Rapar Mar Chik 24:16
Rapar Mar Chik 30:19
Galatia 1:15
Isaya 43:25
Isaya 44:24
Efeso 1:7
Wuok 4:11
Isaya 64:8
Jeremia 1:5
Zaburi 100:3
Zaburi 127:3
Luka 2:6-7
Efeso 1:3-4
1 Korintho 6:19-20
Isaya 45:9-11
Wuok 21:22-25
Zaburi 139:13-16
Luka 1:41-44
Wuok 20:1-13