1 Natim 3:1-13
Ufilipi 1:1
Mitheko 6:1-7
Arumi 16:1
Natito 1:7
Mitheko 6:3
Nayohana 8:32
Uefeso 4:11
Mitheko 20:28
Nayohana 6:54
Namako 6:3
1 Ukorintho 12:28
Ugalatia 1:19
1:11
Aebraniya 13:17
Nayohana 3:3-5
Aebraniya 12:14
Mitheko 6:4
1 Natim 3:1-7
1 Natim 2:12
Mitheko 14:23
1 Natim 5:17
Aebraniya 13:7
Natito 1:8
1 Napeturo 5:2
Natito 1:6
1 Natim 5:22
Natito 1:5
Ugalatia 4:19