13:9
23:16
Luka 6:26
Namatayo 24:24
Namatayo 16:11-12
2 Natim 4:3-4
2 Natim 4:3-4
Mitheko 20:28-30
2 Napeturo 3:14-18
1 Nayohana 4:1-6
Namatayo 7:15-20
2 Napeturo 1:12-21
Natito 1:6-16
2 Napeturo 2:1-22
Namatayo 23:1-29